Services & Products

Service/Product name: Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu ruột cá và các loài động thủy sinh

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Author: Võ Văn Bình

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Phân tích đến thành phần giồng loài của thức ăn có trong ruột cá hoặc các loài động vật thủy sinh khác. Xác định tỷ lệ các loại thức ăn của cá bao gồm nguồn động vật : Động vật nổi, giáp xác, động vật đáy; nguồn gốc thực vật : tảo; và mùn bã hữu cơ.

Contacts: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, Võ Văn Bình 0983105537