Services & Products

Service/Product name: Phân tích định tính và định lượng vi khuẩn, nấm trong nước, bùn đáy ao nuôi, trong sản phẩm thủy sản

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Xác định tên và mật độ của các loài vi khuẩn, nấm trong nước, bùn đáy ao nuôi và sản phẩm thủy sản. Đặc biệt tập chung vào nhóm vi sinh vật gây bệnh như: Vibrio spp, Aeromonas spp, Pseudomonas spp, Streptococcus spp, Flavobacterium spp, Fusarium spp, Lagenidium spp, Saprolegnia spp, Achlya spp, Aphanomyces spp

Contacts: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org