Services & Products

Service/Product name: Khảo nghiệm sản phẩm: Chế phẩm sinh học, thuốc, vaccine

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Thiết kế, bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu quả của các sản phẩm Chế phẩm sinh học, thuốc, vaccine

Contacts: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org