Services & Products

Service/Product name: Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh do virus ở động vật thủy sản

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Ứng dụng kỹ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh do virus (WSSV, YHV, TSV, IHHNV, HPV, MBV, VNN, IRDV, KHV)

Số lượng học viên: 5
Thời gian học: 4-5 ngày
Học phí: thỏa thuận
Đối tượng  tham gia: Tất cả những người có nhu cầu
Địa điểm: Tại CEDMA- Viện nghiên cứu NTTS 1 hoặc tại các chi cục nuôi của các tỉnh
Nội dung: Nội dung chương trình sẽ được xây dựng và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của học viên của từng địa phương. Trường hợp học viên tập huấn tại CEDMA, học viên sẽ được sắp xếp chỗ ở và ăn uống.

Contacts: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org