Services & Products

Service/Product name: Tập huấn về: "Một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản và biện pháp phòng trị"

Service/Product type: Tập huấn

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Tập trung vào bệnh của các đối tượng nuôi chính như:
- Cá nước ngọt: Trắm cỏ, Chép, Rô phi, cá Tra, cá Lóc
- Cá nước mặn: cá Mú, Cá Hồng, cá Chẽm, cá Giò
- Cá nước lạnh: cá Hồi, cá Tầm 
- Giáp xác: Tôm Sú, tôm Chân Trắng, Cua, Ghẹ

Học viên: 10-20 người
Thời gian: 5 ngày
Học phí: Thỏa thuận
Nội dung: Nội dung chương trình sẽ được xây dựng và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của học viên của từng địa phương. Trường hợp học viên tập huấn tại CEDMA, học viên sẽ được sắp xếp chỗ ở và ăn uống.

Contacts: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org