Đề tài, dự án

Nghiên cứu công nghệ nuôi thương phẩm tôm he Nhật Bản (Penaeus japonicus) và tôm rảo (Metapenaeus ensis)
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Quyền
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: TT Khuyến ngư Quảng Ninh và TT Khuyến ngư Thừa Thiên Huế
Kinh phí: 2,271,152,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2007
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm:
Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế
Tóm tắt nội dung:
 • Thu thập những tài liệu đã có về đặc điểm sinh học, hiện trạng công nghệ nuôi thương phẩm hai loài tôm he Nhật Bản và tôm rảo.
 • Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật làm cơ sở xây dựng công nghệ nuôi tôm he Nhật Bản và tôm rảo.
 • Nghiên cứu thiết kế và vận hành thử quy trình nuôi.
 • Xây dựng các quy trình nuôi để đưa vào sản xuất.
Mục tiêu:
 •  Phát triển rộng rãi nghề nuôi tôm he Nhật Bản và tôm rảo nhằm đa dạng hóa đối tượng tôm nuôi.
Kết quả đạt được:
 1. Tôm he Nhật Bản nuôi thích hợp nhất ở thủy vực có chất đát là cát với cấp độ hạt từ 1-1,5 mm chiếm 65-70%, tỷ lệ cát/bùn 75/25. Tôm rảo thích hợp với chất đáy là bùn cát và phù sa.
 2. Ở giai đoạn từ PL đến khối lượng 15g, tôm he Nhật Bản nên nằm trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau, tôm rảo thích nghi với khoảng độ muối rộng hơn và ở ngưỡng thấp từ khoảng 5-20%o.
 3. Trong 5 loại thức ăn đưa vào lựa chọn (CP, KP, Grobest, Thai-one và Hải Long), đề tài đã chọn loại thức ăn CP và thức ăn Hải Long (thức ăn Đài Loan) cho nuôi thương phẩm tôm he Nhật Bản và KP cho nuôi tôm rảo ở các hình thức nuôi TC, BTC và QCCT.
 4. Khẩu phần ăn đã được xác định cho nuôi thương phẩm tôm he Nhật Bản giảm dần từ 14% xuống 2% theo chu kỹ thay đổi 5 ngày 1 lần đối với thức ăn CP và Hải long. Đối với tôm rảo khẩu phần thức ăn phù hợp cho nuôi thương phẩm giảm dần từ 8-2% khối lượng thân trong giai đoạn nuôi từ PL15 đến khi tôm đạt 12g.
 5. Trong điều kiện môi trường nuôi có độ muối tăng dần từ 15-25 hoặc 30% nhiệt độ từ 19-25độ C, sau 4 tháng nuôi, tôm he Nhật Bản có thể đạt được khối lượng thương phẩm từ 10-15g, năng suất đạt khoảng 3 tấn/ha ở nuôi thâm canh, 1,6-1,7tấn/ha ở hình thức nuôi bán thâm canh.
 6. Trong điều kiện ao nuôi nước lợ, độ muối không thấp hơn 5%o, không cao hơn 25%o năng suất tôm rảo nuôi có thể đạt 1 tấn đến 1,3tấn/ha ở hình thức  nuôi thâm canh và từ 650 đến 800kg/ha ở hình thức nuôi quảng canh cải tiến.