Đề tài, dự án

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống cá Tầm Xi bê ri Acipenser baerii
Mã đề tài dự án: KC.06.06/11-15:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Tuân
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Thạc sỹ
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Cơ quan phối hợp: 1. Viện Hàn Lâm khoa học Nga -Trung tâm nghiên cứu khoa học phương Nam;2. Sở kế hoạch và đầu tư Yên Bái - Công ty cổ phần cá tầm phương Bắc
Kinh phí: 4,000,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2012
Năm kết thúc: 2014
Nguồn vốn: SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu công nghệ nuôi vỗ cá bố mẹ và cho đẻ.
  • Nghiên cứu kỹ thuật ấp trứng, ương ấu trùng và cá giống.
  • Theo dõi bệnh cá và phòng trị.
Mục tiêu: Mục tiêu chung:
  • Góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước lạnh, nước mát cho nuôi thủy sản theo hướng bền vững.
Mục tiêu cụ thể:
  • Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất giống cá tầm tại Việt nam đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ cá bố mẹ thành thục 50%; tỷ lệ đẻ 60%; tỷ lệ thụ tinh 70%; tỷ lệ nở 80%; ty lệ sống từ bột lên giống 40%; sản xuất được 10.000 con giống cỡ 15cm.
Kết quả đạt được: Dự kiến:
  1. Tỷ lệ thành thục 50%; 
  2. Tỷ lệ đẻ 60%; 
  3. Tỷ lệ thụ tinh 70%; 
  4. Tỷ lệ nở 80%; 
  5. Tỷ lệ sống từ bột lên giống 40%.