Đề tài, dự án

Nghiên cứu các giải pháp cho việc phát triển nghề cá hồ chứa Thác Bà, Hòa Bình và một số hồ chứa đại diện cho miền Nam và Tây Nguyên
Mã đề tài dự án: TS/CN/09/2004
Lĩnh vực: Nguồn lợi
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thế Anh
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: TT Nghiên cứu Thủy sản III và Khoa thủy sản, ĐH Nông Lâm TP HCM
Kinh phí: 1,349,875,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2004
Năm kết thúc: 2005
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Đánh giá nguồn thức ăn tự nhiên của các hồ chứa nghiên cứu bao gồm số lượng và thành phần loài động, thực vật phù du, động vật đáy trong hồ.
  • Đánh giá hiện trạng khu hệ cá trong hồ, xác định thành phần loài nhằm đánh giá sự đa dạng trong khu hệ của hồ chứa nghiên cứu.
  • Đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội của cộng đồng sống quanh hồ chứa.
  • Xây dựng cơ sở quy hoạch nghề cá hồ chứa.
  • Tổng kết các kinh nghiệm của một số mô hình quản lý và sử dụng nguồn lợi thủy sản hồ chứa Việt Nam. 6. Đề xuất giải pháp cho quản lý và phát triển nghề cá hồ chứa.
Mục tiêu:
  • Đưa ra được cơ sở khoa học cho việc phát triển nghề cá hồ chứa, tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho cư dân ven hồ.
Kết quả đạt được:
  1. Xây dựng các khu bảo tồn nhằm duy trì đa dạng về nguồn lợi thủy sản và da dạng sonh học đối với các loài cá trong hồ.
  2. Thả cá bổ sung nhằm duy trì mức sản lượng khai thác cá tại hồ chứa.
  3. Chế biến sản phẩm sau thu hoạch là công cụ nâng cao giá trị thặng dư của sản phẩm.