Projects

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản nước ngọt năm 2010
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Khai thác nguồn gen
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Administration level: Cấp nhà nước