Projects

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản nước ngọt năm 2012
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nhiệm vụ thường xuyên
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Administration level: Cấp nhà nước