Projects

Khai thác nguồn gen cá Chày đất Spinibarbus hollandi Oshima, 1919 phục vụ phát triển bền vững
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Khai thác nguồn gen
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc