Projects

Khai thác nguồn gen cá chiên 
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Khai thác nguồn gen
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Project director: Võ Văn Bình
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I