Projects

Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ sản xuất và tiêu thụ cá rô phi xuất khẩu tập trung tại Hải Dương
Project ID: KC.06.22.NN
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Project director: Nguyễn Huy Điền
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTTS I
Administration level: Cấp nhà nước
Partner institutions: Sở NN&PTNT và Sở KH&CN tỉnh Hải Dương, Phòng NN&PTNT huyện Tứ Kỳ, Hải Dương; Trại giống Tứ Kỳ, Hải Dương; Xí nghiệp đông lạnh thủy sản II, Quảng Ninh; TT Khuyến ngư quốc gia.
Budget: 3,100,000,000 VNĐ
Start: 2003
End: 2005
Funding: Ngân sách SNKH
Project areas: Hải Dương
Short description:
  • Điều tra hiện trạng , lập phương án vùng nuôi rô phi xuất khẩu tập trung.
  • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính cho vùng sản xuất tập trung.
  • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lưu giữ giống qua đông.
  • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cá thịt quy mô tập trung.
  • Nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch cho tiêu thụ.
Objectives:
  • Tạo được mô hình công nghệ sản xuất từ giống đến nuôi thương phẩm cá rô phi đơn tính chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho vùng nuôi tập trung.
  • Hình thành nghề nuôi cá rô phi xuất khẩu, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại Hải Dương và vùng đồng bằng sông Hồng.
Outputs:
  1. Hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất chủ động con giống cá rô phi đơn tính dòng GIFT.
  2. Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cá rô phi xuất khẩu tập trung.
  3. Hoàn thiện mô hình công nghệ nuôi cá rô phi xuất khẩu.