Projects

Bảo tồn lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản nước ngọt năm 2007
Project ID:
Subjects: Di truyền
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Project director: Nguyễn Hữu Ninh
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp nhà nước
Budget: 450,000,000 VNĐ
Start: 2007
End: 2007
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
 • Xây dựng định hướng cho chương trình bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thủy sản.
 • Thu thập mới một nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Bảo tồn lưu giữ nguồn gen của 24 giống loài.
 • Đánh giá nguồn gen của một loài mới được thu thập và bổ sung đối với 8 nguồn gen thu thập năm 2005-2006.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu của 15 dòng loài - Databank/Genbank.
Objectives:
 • Bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ lâu dài và nâng cao chất lượng giống thủy sản nuôi nhằm phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản.
 • Bảo tồn, lưu giữ và phát triển quần đàn một số loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt diệt.
Outputs:
 1. 100 nguồn gen cá chiên.
 2. Danh mục 24 nguồn gen tiến hành lưu giữ tại các trung tâm, viện nghiên cứu.
 3. 20-30 chỉ tiêu hình thái, đánh giá đặc điểm thuần dưỡng và sinh trưởng với 8 loài cá thu thập năm 2005-2006.
 4. 80% dữ liệu loài cá: chép chọn giống, chép hồ lắc, trắm đen, mè vinh chọn giống, basa, tra chọn giống, tra thuần, tôm càng xanh; 40% cơ sở dữ liệu với 8 loài cá mới năm 2006: cá đầm xanh, cá chầy đất, cá còm cá chình hoa, cá trà sóc, cá vồ cờ, cá vồ đém, cá trà sóc; 20% cơ sở dữ liệu với cá mới năm 2007.