Projects

Bảo tồn lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản nước ngọt năm 2006
Project ID:
Subjects: Đa dạng sinh học
Type of Projects: Nhiệm vụ thường xuyên
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Project director: Nguyễn Hữu Ninh
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp nhà nước
Budget: 450,000,000 VNĐ
Start: 2006
End: 2006
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
 • Thu thập số liệu về khu bảo tồn tự nhiên ở: Vườn Quốc gia Ba Bể, vườn Quốc gia Tràm Chim và hồ Lắc.
 • Thu thập bổ sung 8 nguồn gen quý có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen của 23 giống loài.
 • Đánh giá nguồn gen của 8 giống loài mới được thu thập và bổ sung.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu của 16 dòng loài - Databank/Genbank.
Objectives:
 • Bảo tồn đa dạng sinh học, lưu giữ lâu dài và nâng cao chất lượng giống thủy sản nuôi nhằm phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản.
 • Bảo tồn lưu giữ và phát triển quần đàn một số loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt diệt.
Outputs:
 1. Sự phân bố của các giống loài sống trong ba khu bảo tồn tự nhiên.
 2. Lưu giữ 23 nguồn gen, đảm bảo tinh bảo quản 7 giống loài; Đánh giá nguồn gen 8 giống loài mới thu thập bổ sung.
 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu 16 giống loài.
 4. Ngân hàng tinh Databank/Genbank.