Projects

Thử nghiệm lựa chọn hình thái cá rô phi bố mẹ lai khác loài phục vụ sản xuất
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Project director: Lê Ngọc Khánh
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp cơ sở
Budget: 75,777,000 VNĐ
Start: 2008
End: 2008
Funding: Ngân sách SNKH
Short description:
  • Kiểm định tỷ lệ giới tính và số chỉ tiêu hình thái dựa trên kết quả của dự án năm 2007 ở các công thức lai khác nhau.
  • Nhân đàn với số lượng lớn đạt các chỉ tiêu hình thái.
  • Thử nghiệm một số công thức lai khác.
Objectives:
  • Xây dựng  được các chỉ tiêu hình thái chọn cá bố mẹ cho đàn con lai có tỷ lệ cá đực ≥95%.
Outputs:
  1. 2000 con cá bố mẹ hậu bị P1 đạt tiêu chuẩn lựa chọn.
  2. >95% tỷ lệ đực ở con lai.