Publications

leanpham
Kết quả bước đầu ương ấp loài cá trắng Châu Âu Coregonus lavaretus L. tại Việt Nam
Cá trắng Châu Âu Coregonus Lavaretus L. là loài cá nước lạnh, phân bố chủ yếu ở phía bắc bán cầu. Với giá trị dinh dưỡng cao của thịt và trứng, cá trắng là loài có giá trị kinh tế và được nuôi thâm canh trong ao (Tournay, 2006). 
Date: 2014
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: 1859 - 4174
Author: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Tài, Trần Thị Kim Chi
Volume: 12
Pages: 8 - 9
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1338&stID=333