Publications

leanpham
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ương nuôi cá trắng (Coregonus lavaretus L.) tại Việt Nam.
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Tài
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 24