Nhân sự: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc

Họ tên: Vũ Văn In

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vuvanin@ria1.org

Họ tên: Hoàng Nhật Sơn

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hnson@ria1.org

Họ tên: Cao Văn Hạnh

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: cvhanh@ria1.org

Họ tên: Lê Văn Thuận

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lvthuan@ria1.org

Họ tên: Phạm Văn Hiệu

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pvhieu@ria1.org

Họ tên: Vũ Thị Ngọc

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán trưởng Trung tâm

Họ tên: Vũ Đình Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Họ tên: Phạm Thị Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Họ tên: Trần Thi Nguyệt Minh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó phòng Môi trường và Bệnh thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tnminh@ria1.org

Họ tên: Trần Trọng Lượng

Chức vụ: Nghiên cứu viên

<Đầu 1 2 3 Cuối>