Nhân sự: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Họ tên: Nguyễn Đức Tuân

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ndtuan@ria1.org

Họ tên: Kim Thị Thoa

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 04.38781084

Email: kimthoa7575@ria1.org

Họ tên: Ngô Sỹ Vân

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại cố định: 0438.785710

Email: nsvan@ria1.org

Họ tên: Vũ Thị Hồng Nguyên

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên, quản lý phòng trưng bày cá

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785710

Email: vhnguyen83@ria1.org