Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Kết quả bước đầu ương ấp loài cá trắng Châu Âu Coregonus lavaretus L. tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: 1859 - 4174
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Tài, Trần Thị Kim Chi
Số tạp chí: 12
Trang: 8 - 9
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1338&stID=333
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ương nuôi cá trắng (Coregonus lavaretus L.) tại Việt Nam.
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Tài
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 24
Kết quả thí nghiệm sử dụng dung dịch đệm Extender để nâng cao hiệu quả thụ tinh của sẹ cá đực giả trong sản xuất cá hồi vân (Oncorhynchus Mykiss) toàn cái
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Ninh, Trần Thị Kim Chi
Số tạp chí: Chuyên đề 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu NTTS 1
Trang: 96-100
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/uploads/CV/Chuyen%20san-tom%20tat-TiengViet.pdf
Bước đầu xác định sự có mặt của các tác nhân gây bệnh trên cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) giống tại Sapa -Lào Cai
Năm xuất bản: 2010
Tác giả: Trần Thị Kim Chi, Trần Đình Luân
Số tạp chí: Kỳ 2 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn,
Trang: 42-44
Ngôn ngữ: Tiếng Việt