Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Ước tính thông số di truyền của quần đàn rô phi vằn (Oreochromis nilotitus) qua 6 thế hệ chọn giống sinh trưởng nhanh trong điều kiện nước lợ mặn
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Ngô Phú Thỏa, Mai Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Tuyên, Nguyễn Hữu Ninh
Volume: số 18 năm 2015
Pages: 115-119
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818) nuôi ở miền Bắc Việt Nam
Date: 2014
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: 1859 - 4174
Author: Nguyễn Anh Hiếu, Đặng Văn Hoàn, Nguyễn Đức Thống và Võ Văn Bình Phản biện ThS. Ngô Phú Thỏa
Volume: 13
Pages: 11 - 13
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1339&stID=333
Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá Nheo Mỹ nuôi tại miền Bắc Việt Nam
Date: 2014
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn
Author: Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn hữu Ninh
Volume: 19
Pages: 90-97
Đánh giá đặc điểm sinh học sinh sản của cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus Rafinesque, 1818) trong điều kiện nuôi ở miền Bắc Việt Nam
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Mai Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Tuyên, Nguyễn Anh Hiếu
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 92-93
Bảo tồn các loài cá nước ngọt Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Đặng Văn Hoàn
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 94
< First 1 2 3 4 Last >