Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Nghiên cứu lựa chọn thức ăn sử dụng ương cá Song vua (Epinephelus lanceolatus Bloch, 1790)
Date: 2017
Publisher: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp
Author: Trần Thế Mưu và ctv
Bước đầu sản xuất thành công giống cá song da báo Plectropomus leopadus (Lacépede, 1802)
Date: 2015
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: ISSN 1859-4174
Author: Đỗ Xuân Hải Phản biện ThS. Trần Thế Mưu
Volume: Số 14 9 T7/2014 - T1/2015)
Pages: 15 - 17
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1787&stID=333
Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá nhụ bốn râu Eleutheronema tetradactylum trong ao nước biển sử dụng thức ăn công nghiệp
Date: 2015
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: ISSN 1859-4174
Author: Đỗ Xuân Hải và Trần Thế Mưu Phản biện TS. Nguyễn Quang Huy
Volume: số 14
Pages: 12 - 13
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1787&stID=333
Nghiên cứu ương nuôi cá Nhụ 4 râu (Eleutheronema tetradactylum) từ cá bột lên cá hương
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11
ISBN: 1859-4581
Author: Trần Thế Mưu, Nguyễn Hữu Ninh, Đặng Thị Dịu
Volume: 1
Pages: 92-97
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2015-46/
Đánh giá hiệu quả kinh tế ứng dụng công nghệ Biofloc nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Date: 2014
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Author: Nguyễn Thị Thu Hiền
Volume: Số 5 tháng 3/2014
< First 1 2 3 4 5  ... Last >