Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Kết quả bước đầu ương ấp loài cá trắng Châu Âu Coregonus lavaretus L. tại Việt Nam
Date: 2014
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
ISBN: 1859 - 4174
Author: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Tài, Trần Thị Kim Chi
Volume: 12
Pages: 8 - 9
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1338&stID=333
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ương nuôi cá trắng (Coregonus lavaretus L.) tại Việt Nam.
Date: 2014
Publisher: Nxb Nông nghiệp
Author: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Tài
Volume: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Pages: 24
Kết quả thí nghiệm sử dụng dung dịch đệm Extender để nâng cao hiệu quả thụ tinh của sẹ cá đực giả trong sản xuất cá hồi vân (Oncorhynchus Mykiss) toàn cái
Date: 2013
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
ISBN: 1859-4581
Author: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Ninh, Trần Thị Kim Chi
Volume: Chuyên đề 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu NTTS 1
Pages: 96-100
Link: http://www.ria1.org/ria1/uploads/CV/Chuyen%20san-tom%20tat-TiengViet.pdf
Bước đầu xác định sự có mặt của các tác nhân gây bệnh trên cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) giống tại Sapa -Lào Cai
Date: 2010
Author: Trần Thị Kim Chi, Trần Đình Luân
Volume: Kỳ 2 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn,
Pages: 42-44
Language: Tiếng Việt