Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Mô tả loài cá mới thuộc giống Silurus Linnaeus, 1758, (Siluridae, Siluriformes) được phát hiển ở các tỉnh phía bắc Việt Nam
Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ISBN: 1859-0004
Author: Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương*
Volume: Tập 13 số 1
Pages: 65-75
Link: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=92
Mô tả một loài cá mới trong giống Anabas Cloquest, 1816 được phát hiện ở Ninh Bình
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Thị Diệu Phương*
Volume: Số 21 năm 2015
Pages: 87-93
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-21-2015-71/
Mô tả ba loài cá mới thuộc giống Spinibarbus (họ Cyprinidae, bộ Cyprininformes) được phát hiện ở tỉnh Quảng Trị
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Nguyễn Văn Hảo, Đỗ Văn Thịnh, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thị Diệu Phương
Volume: số 18 năm 2015
Pages: 99-107
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/
Xác định tên loài của quần thể cá chim vây vàng nhập nội nuôi tại Việt Nam
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Author: Vũ Thị Hồng Nguyên, Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Đức Tuân
Volume: 5
Pages: 76-83
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-5-2015-49/
< First 1 2 3 4 5  ... Last >