Phòng Thử nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc nhận Quyết định chỉ định Phòng Thử nghiệm ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/5/2018, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 152/QĐ- QLCL về việc chỉ định Phòng Thử nghiệm ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Phòng Thử nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc.

Ngày 24/5/2018, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 152/QĐ- QLCL về việc chỉ định Phòng Thử nghiệm ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Phòng Thử nghiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc.

30/05/2018