Thông báo: Nhu cầu xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2021 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

Thông báo: Nhu cầu xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2021 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I


Các mẫu đi kèm theo Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm

Mẫu 1. Bản đăng ký

Mẫu 2. Sơ yếu lí lịch cá nhân

Mẫu 3. Sơ yếu lí lịch khoa học

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm


File đính kèm:
  Download

05/01/2021