Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2021 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

Ngày 1 tháng 3 năm 2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 năm 2021 đã tiến hành họp và bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Giáo sư của PGS. TS Phan Thị Vân.

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm


File đính kèm:
  Download

02/03/2021