Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-BNN-TTr, ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021


Kế hoạch chi tiết vui lòng xem file đính kèm


File đính kèm:
  Download

09/03/2021