Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Công văn số 85-CV/TU, ngày 24/3/2021 của Thị ủy Từ Sơn về việc "Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", Đảng ủy Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo hình thức trực tuyến kết nối đường truyền từ điểm cầu Thị ủy Từ Sơn

Trong 2 ngày 27 và 28/3, hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng và an ninh quốc gia.

Các Đảng viên dự hội nghị tại trụ sở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

Tham dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 có toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ. Trong 02 ngày học tập, các đảng viên đã nghiêm túc lắng nghe các nội dung quán triệt. Mỗi đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết. Một số nội dung mới, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới đã được các đảng viên tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận. Việc học tập nghị quyết lần này đã giúp các đảng viên trong Viện có sự thống nhất trong nhận thức, hành động để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

28/03/2021