TT quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền bắc - Chức năng, Nhiệm vụ

Phường Tân Dân – Thị xã Chí Linh - Thành phố Hải Dương

1. Chức năng

Đảm bảo sản xuất, cung cấp nguồn giống gốc chất lượng cao và kỹ thuật nuôi thuỷ sản nước ngọt.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện các chương trình nghiên cứu, thực nghiệm về nâng cao chất lượng giống các loài thủy sản nước ngọt để tạo ra các sản phẩm giống mới có những đặc tính ưu việt trong nuôi trồng thủy sản. Thuần hóa những loài thủy sản mới nhập nội, lai tạo giữa các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế để tạo ra giống mới có năng suất cao;

- Nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ lưu giữ nguồn gen, công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt. Tổ chức quản lý, bảo tồn, lưu giữ, khai thác, phát triển nguồn gen và giống thủy sản nước ngọt đảm bảo chất lượng tốt bao gồm giống gốc, giống thuần, giống bản địa quý hiếm, giống có giá trị kinh tế;

- Duy trì và tái sản xuất các giống gốc thủy sản để cung cấp đàn hậu bị cho các cơ sở sản xuất giống để hình thành những đàn bố mẹ đảm bảo chất lượng;

- Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, quy trình công nghệ nuôi, chế phẩm sinh học, thức ăn và hóa chất thủy sản;

- Tư vấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ, tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật và cán bộ khuyến ngư;

- Trao đổi thông tin khoa học- công nghệ, kinh tế và quản lý trong lĩnh vực nguồn gen và giống thủy sản;

- Tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế và trao đổi vật liệu di truyền thủy sản với các địa phương các nước theo sự phân công của Viện;

- Tận dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật và lao động của Trung tâm để phát triển sản xuất và có thêm nguồn thu, đảm bảo trả lương cho người lao động và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Trung tâm;

- Quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn vốn và lao động của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật và của Viện.

3. Nhân sự