TT Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc - Chức năng, nhiệm vụ


1. Chức năng

Nghiên cứu quan trắc, cảnh báo, nghiên cứu môi trường và dịch bệnh thủy sản ở các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường và thực hiện quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến thủy sản và đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiểu;

- Nghiên cứu bệnh thủy sản, dịch tễ học và đề xuất biện pháp phòng trị bệnh; 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm soát/giám sát  môi trường và dịch bệnh thủy sản;

- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường và bệnh thủy sản. Cung cấp kết quả quan trắc, thông tin cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản;

- Khảo nghiệm thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, vắc xin dùng trong thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh, sinh thái thủy sinh với các tổ chức trong nước và quốc tế; 

- Tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực môi trường và bệnh thủy sản; 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất  được đầu tư, trang bị của Trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I giao.

3. Nhân sự