Lãnh đạo Viện

Viện trưởng: GS. TS. Phan Thị Vân

Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quản lý, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.
- Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:
1. Công tác tài chính, tổ chức cán bộ và chỉ đạo Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp.
2. Công tác hợp tác quốc tế.
3. Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
4. Chỉ đạo Trung tâm Nuôi biển công nghệ cao
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


Điện thoại:
 02438-780-102
Fax: 02438-273-070
Email: phanvan@ria1.org

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

              


Phó Viện trưởng thường trực: TS. Trần Thế Mưu 


Lĩnh vực phụ trách: 
- Thay mặt Viện trưởng điều phối các hoạt động chung của Viện khi Viện trưởng công tác vắng
- Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:
1. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; 
xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn.
2. Công tác nâng cao năng lực thiết bị.
3. Chỉ đạo Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nước ngọt miền Bắc
4. Chỉ đạo Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ
5. Chỉ đạo Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc
6. Hoạt động của
 Công đoàn Viện.
7. Phụ trách Dự án đầu tư xây dựng công trình Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ.
- Thực hiện các công tác chuyên môn và quản lý khác do Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 
02438-780-408
Fax02438-273-070
Email
: tranthemuu@ria1.org     
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Phó Viện trưởng: PGS. TS. Đặng Thị Lụa

Lĩnh vực phụ trách
- Trực tiếp phụ trách các công tác, đơn vị sau:
1. Công tác kế hoạch.
2. Công tác khoa học và đào tạo
3. Công tác thi đua khen thưởng
4. Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản.
5. Chỉ đạo Trung tâm Chọn giống cá rô phi.
6. Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh.
7. Chỉ đạo Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo.
8. Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc.
- Thực hiện các công tác chuyên môn và quản lý khác do Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 02438-785-748
Fax: 02438-273-070
Email: danglua@ria1.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------