Lãnh đạo Viện

Đồng chí Phan Thị Vân

Viện trưởng
Nhiệm vụ: 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và các đơn vị sau:
1. Phụ trách nhiệm vụ chuyên môn về bệnh thủy sản.
2. Phụ trách nhiệm vụ chuyên môn về môi trường thủy sản.
3. Phụ trách công tác tài chính và chỉ đạo Phòng Kế hoạch, Tài chính.
4. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo Phòng Tổ chức, Hành chính.
5. Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc.
6. Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản.
7. Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
8. Chỉ đạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
9. Chỉ đạo Trung tâm Chọn giống cá rô phi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điện thoại: 0243 8780-102
Fax: 0243 8273 072
Email: phanvan@ria1.org

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

              

Đồng chí Trần Thế Mưu 
Phó Viện trưởng thường trực
Nhiệm vụ: 
- Thay mặt Viện trưởng điều phối các hoạt động chung của Viện khi Viện trưởng công tác vắng
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và các đơn vị sau:
1. Phụ trách các nhiệm vụ chuyên về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
.
2. Phụ trách công tác kế hoạch.
3. Phụ trách công tác xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn.
4. Phụ trách công tác nâng cao năng lực thiết bị.
5. Phụ trách công tác đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Bắc.
6. Phụ trách công tác đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chọn giống cá rô phi Quảng Nam.

7. Phụ trách công tác đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc.
8. Phụ trách công tác đầu tư xây dựng công trình Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ.
9.
Chủ tịch Công đoàn Viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
Điện thoại: 02438-780-408
Fax02438-273-070
Email
: tranthemuu@ria1.org     
-----------------------------------------------------------------------------------------------Đồng chí Nguyễn Quang Huy 
Phó Viện trưởng 
Nhiệm vụ: 
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và các đơn vị sau:
1. Phụ trách nhiệm vụ chuyên môn về giống thủy sản.
2. Phụ trách nhiệm vụ chuyên môn về di truyền thủy sản.
3. Phụ trách nhiệm vụ chuyên môn về dinh dưỡng thủy sản.
4. Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện.

5. Chỉ đạo Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo.
6. Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và Nguồn lợi thủy sản.
7. Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh.
8. Chỉ đạo Phân viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.
Điện thoại: 0222-384-2960
Fax02438-273-070
Email: nguyen.huy@ria1.org