Cơ cấu tổ chức - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1


Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 bao gồm Ban Giám đốc, 4 phòng chức năng, 3 phòng chuyên môn và 8 Trung tâm nghiên cứu, Phân viện. Cơ cấu tổ chức của Viện được thể hiện theo hình dưới đây: