Cơ cấu tổ chức - Các Phòng ban


Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 có 4 phòng chức năng và 3 phòng chuyên môn. Các Phòng ban của Viện được thể hiện theo hình dưới đây: