Cơ cấu tổ chức - Các Trung tâm


Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 có 7 Trung tâm Nghiên cứu và 1 Phân viện. Các Trung tâm Nghiên cứu và Phân viện của Viện được thể hiện theo hình dưới đây: