Phòng Khoa học - Hợp tác Quốc tế - Đào tạo: Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng
Phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo sau đây gọi tắt là phòng KH-HTQT-ĐT có chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về quản lý và điều hành các hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN), hợp tác quốc tế (HTQT), đào tạo và thông tin trong toàn Viện.

            2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Viện trưởng định hướng chiến lược phát triển KHCN, HTQT và đào tạo thuộc chức năng của Viện;

2. Xây dựng, trình Viện trưởng về kế hoạch hoạt KHCN, HTQT 5 năm và điều chỉnh hàng năm; xây dựng và thực hiện hoạt động đào tạo dài hạn của Viện;

3. Chủ trì soạn thảo, trình Viện trưởng ban hành các quy chế, quy định, biểu mẫu;  hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các nhiệm vụ, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện về công tác quản lý KHCN, HTQT, thông tin, đào tạo và tập huấn của Viện;

4. Chủ trì và tham gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN, HTQT, đào tạo mà Viện phân công;

5. Đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến, tiến bộ trong lĩnh vực KHCN; phối hợp với các cá nhân, đơn vị quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức và lao động trong toàn Viện; phối hợp với các đơn vị để tổ chức triển khai hoạt động bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo yêu cầu của Viện;

6. Quản lý các hoạt động của Viện có liên quan đến yếu tố nước ngoài; phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý đoàn ra, đoàn vào; thực hiện các hoạt động khánh tiết; quản lý chuyên gia và sinh viên đến học tập và công tác tại Viện, cán bộ và chuyên gia của Viện học tập ở nước ngoài;

7. Quản lý Website của Viện; quản lý và sử dụng hiệu quả tài liệu KHCN; thư viện, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, tổ chức xuất bản, sản xuất và giới thiệu, quảng bá các thông tin, sản phẩm KHCN của Viện;

8.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

           3. Cơ cấu tổ chức

Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Cấp trưởng, cấp phó được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.(Theo quyết định số: 77/QĐ-VTSI, ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I)


4. Nhân sự