Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Thị Thúy Hà

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuyha@ria1.org