Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Hữu Nghĩa

Học vị: Thạc sỹ Khoa học

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785751

Email: nghia@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Thông tin chi tiết: