Thông tin nhân sự

Họ tên: Cao Trường Giang

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi giáp xác, nhuyễn thể

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: truonggiang@ria1.org