Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Thị Mây

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ltmay@ria1.org