Thông tin nhân sự

Họ tên: Đặng Thị Phú

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02438.780099

Email: dangphu@ria1.org