Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Học vị: Cử nhân kế toán doanh nghiệp

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02413844022

Email: thuyhang@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh