Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Đức Bình

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ndbinh@ria1.org