Thông tin nhân sự

Họ tên: Trương Thị Mỹ Hạnh

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tmhanh@ria1.org