Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Văn Minh

Học vị: Công nhân

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin