Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Văn Điệp

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Kỹ thuật viên