Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tập huấn về Kĩ thuật sản xuất và nuôi thương phẩm cá biển

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Tập huấn

Sản phẩm của đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Mô tả chi tiết