Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Sản xuất và cung cấp cá bột, cá hương, cá giống: cá song, cá giò, cá hồng mỹ, cá chim vây vàng

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng

Sản phẩm của đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Mô tả chi tiết

Phân viện có khả năng sản xuất, ký kết các hợp đồng cung cấp cá bột, cá hương, cá giống chất lượng cao các đối tượng như: cá song, cá giò, cá hồng,cá chim vây vàng....

Liên hệ: Phòng CN giống thủy sản ĐT: Lê Văn Tuấn SĐT: 0904 761500